SANIT all Profi-N - dezinfekce povrchů a ploch nepěnivá 5000 ml

Cena
768,91 Kč s DPH

Výrobce

Kód produktu
SAN_PRO_N_5000ML

Skladem
ks
(7 ks na skladě)

SANIT all Profi-N - dezinfekce povrchů a ploch nepěnivá

polymerová dezinfekce
eliminuje bakterie a viry
bez poškození materiálu
obsah: 5 litrů Více

SANIT all Profi-N nepěnivý je určen k mytí nesavých povrchů-podlahy, pracovní plochy. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností.

  • nehořlavý
  • nepoškozuje ošetřované materiály
  • eliminuje široké spektrum mikroorganismů
  • má baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkové účinky
  • neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky.
  • nemá vedlejší účinky
  • použití: všechny typy podlah a povrchů (umakart, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník)
  • Upozornění - jedná se o dráždivou látku

Bezpečnost: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Dávkování: Běžné dávkování 30 - 60 ml/10 litrů vody. Při vysokém znečištění 60 - 120ml /10 litrů vody 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list